Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Sting – Slavkov u Brna

31. 7. 2022 @ 16:00 - 22:00

1690Kč
Festival Slavkov Open s vystoupeními zpěváka STINGA s názvem MY SONGS, Vojtěchem Dykem & B–side Bandem a Lenkou Novou & Petr Maláskem ve SLAVKOVĚ U BRNA, původně naplánované na 25. července 2021, se přesouvá na nové datum 31. července 2022.
Původní vstupenky na tuto akci zůstávají nadále v platnosti na nové datum. Děkujeme za pochopení a nemůžeme se dočkat, až vás uvidíme ve Slavkově!
V případě, že se akce ruší, je pořádající agentura LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. v souladu se zákonem č. 247/2020 Sb., v účinném znění, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, oprávněna zákazníkovi nabídnout poukaz v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci. Tento poukaz bude vydán ticketingovým operátorem Ticketmaster Česká republika nebo Ticketportal. Zákazník poté může uplatnit poukaz při dalším nákupu z nabídky pořadatelem nabízených akcí, jejichž výčet je k nalezení na www.livenation.cz a https://www.ticketmaster.cz / www.ticketportal.cz
V případě, že vám nový termín akce nevyhovuje, máte možnost požádat o vrácení vstupného prostřednictvím příslušné ticketingové společnosti.
Alternativně, je možné zažádat o vydání poukazu, který lze uplatnit na některou akci pořádanou naší společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o., dle podmínek níže.
POKYNY K VYZVEDNUTÍ e-POUKAZU (Ticketmaster):
Poukaz bude vydán oproti platné vstupence buď v listinné podobě nebo elektronicky formou e-Poukazu na základě Vaší žádosti do 1 měsíce od doručení žádosti. Žádost můžete nejpozději do 31. prosince 2021 zaslat prostřednictvím webového formuláře Ticketmaster zde: https://help.ticketmaster.cz/hc/cs/requests/new
VYDÁNÍ POUKAZU (Ticketportal):
Žádost o vydání poukazu za vstupenku zakoupenou přes Ticketportal lze podat následovně:
a/ u vstupenek zakoupených online po přihlášení do detailu nákupu pod zákaznickým účtem
b/ u vstupenek zakoupených na prodejním místě pouze na stejném místě, kde byla vstupenka zakoupena nebo zákazník může sám proměnit vstupenku na e-Poukaz na internetových stránkách Ticketportal.
Návod na podání žádosti (výměna vstupenky za poukaz) dle a/ i b/ je zde: https://www.ticketportal.cz/Article/6352. Žádost o vydání poukazu, resp. výměna vstupenky za poukaz musí být uplatněna nejpozději do 31. prosince 2021. Další informace naleznete na tomto odkazu: https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2.
Žádat o vydání poukazu může pouze osoba, která zakoupila vstupenku/y na původní akci, jsou-li tyto vstupenky ke dni podání žádosti platné.
Poukaz bude vydán v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci a lze jej využít do 31. října 2022 na nákup vstupenek na některou z akcí pořádaných společností LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.
V případě, že o poukaz nepožádáte, vaše původní vstupenka na zrušenou akci zůstává v platnosti a je možné ji využít na stejnou akci v novém termínu. Uplatněním vstupenky na nový termín zrušené akce nebo uplatněním poukazu na náhradní akci zaniká vaše právo na vrácení vstupného za zrušenou akci.
DALŠÍ POSTUP:
V případě, že do 31. prosince 2021 nepožádáte o vystavení poukazu nebo pokud již vystavený poukaz do 31. října 2022 nevyužijete nebo využijete-li pouze jeho část, bude Vám vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácená až po 31. říjnu 2022, a to na Vaši žádost do 14 dnů způsobem, jakým jste vstupenku zakoupili.
Dear customers,
Due to the current situation with the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic we are once again forced to cancel the STING My Songs show date, which was to take place July 25th 2021 in Slavkov u Brna.
The canceled concert will take place on the new date of July 31st, 2022 in Slavkov u Brna. Your original tickets for this event remain valid.
In case the event is canceled, the organizing agency LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. in accordance with Act No. 247/2020 Coll., as amended, on certain measures to mitigate the effects of the coronavirus known as SARS CoV-2 epidemic on cultural events, is allowed to offer the customer a voucher at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event. This voucher will be issued by ticketing operator Ticketmaster Czech Republic or Ticketportal. The customer can then use the voucher for the next purchase from the offer of events offered by the organizer, the list of which can be found at www.livenation.cz , and https://www.ticketmaster.cz www.ticketportal.cz
In case the rescheduled date does not suit you, you can request a refund via respective ticketing operator.
Alternatively, you have an option to request issuance of a voucher which can be exchanged for a show ticket to an event organized by LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o., as per the conditions below.
INSTRUCTIONS FOR COLLECTING A VOUCHER (Ticketmaster) :
The voucher will be issued against a valid ticket either in paper form or electronically in the form of an e-Voucher based on your application within 1 month of delivery of the application. You can send your request no later than 31 December 2021 via Ticketmaster Czech Republic web form: https://help.ticketmaster.cz/hc/cs/requests/new
INSTRUCTIONS FOR COLLECTING A VOUCHER (Ticketportal):
Request for a voucher issuance for a ticket purchased at Ticketportal can be submitted here:
a/ in case a ticket was purchased online by logging in the customer ‘s account in My Orders section
b/ in case a ticket was purchased in a point of sale (POS) only at the same POS. Voucher can be also requested in form of an E-Voucher on Ticketportal website.
Instructions on how to proceed with requests and exchanges can be found here: https://www.ticketportal.cz/Article/6352
Request (and exchange of ticket for a voucher) must be submitted no later than 31th December 2021. More information can be found here: https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2
Only the person who purchased the ticket (s) for the original event can apply for a voucher if these tickets are valid on the day the application is submitted.
The voucher will be issued at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event and can be used until 31 October 2022 to purchase tickets for any of the events organized by LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.
If you do not request a voucher, your original ticket for the canceled event remains valid and can be used for the same event at a new date. By using a ticket for a new date of the canceled event or by using a voucher for a replacement event, your right to a refund of the entrance fee for the canceled event expires.
NEXT STEPS:
In the event that you do not request the issuance of a voucher by 31 December 2021, or if you do not use the voucher already issued by 31 October 2022 or use only the part of it, the entrance fee or its unused part will be returned to you upon your request after 31 October 2022 within 14 days in the way you purchased the ticket.

Místo konání

Zámecký park, Slavkov u Brna
Slavkov u Brna, + Google Mapa